Bemutatkozás Asztrológia Elemzés Oktatás Publikációk Kapcsolat
   
menu

Vámos Miklós horoszkóp-elemzése

Vámos Miklós születési képlete

Az elemi felosztás szerint (a három Szaturnuszon túli bolygó jegyállását figyelmen kívül hagyva) a bolygók és az Ascendens föld és levegő elemű jegyekben találhatók (levegő: 12, föld: 8), a tűz és a víz hiányzik. A tűz elem hiányát pótolja az 5. háznak, a Nap mundán házának kiemelkedő jelentősége a képletben. Az energiák minőségi megoszlása egyenletes (szilárd: 7, változó: 7, kardinális: 6), tehát kellő nagyságú energiát tud összpontosítani céljai elérésére, elég erővel rendelkezik az elért eredmények stabilizálásához, megőrzéséhez, valamint megvan benne az állandó fejlődéshez szükséges rugalmasság, tanulási készség. A víz elem hiánya érzelmei elfojtását eredményezheti. Ennek valószínűségét a több lényeges helyen jelentkező szaturnuszi hatás megerősíti. A Szaturnusz az I. házban van, közel az Ascendenshez, kvadrátot vet a Holdra, továbbá a születési uralkodó a Szaturnusz jegyében, a Bakban áll. 

A horoszkóp fő témája két egymásnak ellentmondó, de mégis együttműködő energia: az anyagi világhoz kötődő, azt strukturálni törekvő szaturnuszi és az intellektuális, elsősorban a Vízöntő jegyében, a kreativitás területén koncentrálódó levegő energia megnyilvánulása.

A horoszkóp legfontosabb háza az 5. ház: az az életterület, ahol saját identitásunk biztonságát teremtjük meg kreatív alkotások létrehozásával, szerelmi kapcsolatainkban és gyermekeinkben. Itt található közel a ház csúcsához, tehát a ház által jelzett területet erőteljesen befolyásolva a kommunikációt, logikus gondolkodási készséget kifejező Merkúr, az Ascendens ura a Bak jegyében, uralomcserében az I.-es házas Szaturnusszal. Kommunikációját a komolyság, óvatosság jellemzi, tartózkodása és a külsőségekhez való ragaszkodása gátolhatja annak hatékonyságát. Ismeretszerzésében kitartó, ambiciózus és eredményes. Eszét, itélőképességét jól hasznosítja céljai elérésében. A Merkúr egzakt kvadrátja a Neptunusszal növeli intuíciós készségét, kitágítja képzeletvilágát, fokozza érdeklődését az univerzális témák iránt. Gondolkodásmódját finommá, érzékennyé teszi. Azoktól a problémáktól, amelyeket ez a kvadrát okozhat - mint a gondolatok elkalandozása, a kommunikáció zavarossága - megvédi a Merkúr urának, a Szaturnusznak a struktúrákat megőrző ereje. Szintén ebben a házban, de már a Vízöntő jegyében áll tudatos énjének lényege, a kreatív önmegvalósítást kifejező Nap közeli együttállásban az azonos jegy- és házhelyzetű Vénusszal és a szintén Vízöntő jegyű, de már a 6. ház hatókörébe eső Jupiterrel, amelynek megnyilvánulása azonban az együttállás miatt részben visszakerül az 5. házba.

A Vízöntő Nap eszményképe, kreatív önmegvalósításának célja a humanista, újító és szabadgondolkodású ember. Nagy hangsúlyt fektet szellemi szabadságára, eredeti, önálló, individualista. Kibontakozását önvisszafolytás, túlzott kötelességtudat vagy céltalan lázadás korlátozhatja.

Szeretetenergiái áradásának módját a Vízöntő Vénusz mutatja meg. Szeretetét szabadon, újszerű módon fejezi ki. Tartózkodó, személytelen magatartása akadályozhatja a szoros kapcsolatok kialakításában. Akkor tudja jól kifejezni érzelmeit, ha sok emberrel állhat aktív kapcsolatban.

A Jupiter Vízöntőbeli állása a humanitárius eszmékben, az intellektuális fejlődésben hívő embert sejttet. Önbizalmához teljes intellektuális függetlenségre van szüksége. Mások megnyilvánulásaival szemben toleráns optimizmusát túlzottan szenvtelen, kívülálló viselkedése gátolhatja.

Ez az együttállás harmónikus, a bolygók által jelzett energiák egymást kölcsönösen erősítik, ráadásul a Nap jelentésével analóg házban, a kreatív alkotások területén. A bolygók kulcsszavai: önmegvalósítás, szeretet, önjobbítás. Együttes hatásuk az 5. házban hatalmas kreatív erőt jelent.

A humanista eszmékbe, az ész diadalába vetett hite, boldogság utáni vágya erőt ad ahhoz, hogy kreatív alkotásaival, intellektuális függetlenségét megőrizve, de sok emberrel folyamatos intenzív szellemi kapcsolatot tartva énje kiteljesedjék. Termékeny és népszerű író: eddig 26 regénye jelent meg. (Az íráson kívül filmdramaturgként és forgatókönyvíróként is dolgozott, fiatalabb korában ezzel tartotta el családját. Hosszabb ideig volt az általa alapított Ab Ovo Könyvkiadó igazgatója és az International Buda Stage, egy angol nyelvű előadásokat, rendezvényeket szervező színpad művészeti vezetője.)

E három bolygó közeli együttállása rámutat arra, hogy Vámos Miklós erősen Vízöntő jellegű személyiség. A Vízöntő az állatöv legellentmondásosabb jegye, hiszen két ellentétes hatású erő: a Szaturnusz és az Uránusz uralma alatt áll. A Szaturnusz a régi struktúrákat igyekszik fenntartani, még akkor is, ha már ezek a fejlődés gátjaivá váltak. Egy levegős jegy, mint a Vízöntő esetében a gondolkodás rugalmasságát gátolhatja, dogmatikussá merevítheti, ezáltal próbálja megvédeni az egót a külső bolygók által jelképezett kollektív tudattalan beáramlásától. Az Uránusz ezeket a befagyott struktúrákat robbantja szét, helyet adva ezáltal a kreatív energiák kibontakozásának, a lélek fejlődésének. Egy olyan hangsúlyosan Vízöntő jellegű embernek, mint Vámos Miklós, e két ellentétes erő integrálása az egyik legfontosabb feladata.

Fiatalságának egy időszakára az volt jellemző, hogy a benne már kora gyermekkorától meglévő hatalmas kreatív energia uránuszi módón nyilvánult meg. Szembesülve a létező szocializmus álságaival, a Vízöntőre jellemző idealista társadalomjobbító szándéktól vezérelve a Gerilla együttes tagjaként politikai tiltakozó dalokat adtak elő gitár kísérettel. Céljuk a visszás jelenségek, hazugságok feltárása, az ~igazi szocializmus” megvalósítása volt. A rendszer azonban önigazolásként, politikai propagandaként használta őket, számaik közül csak azokat engedélyezték, amelyek e célra alkalmasak voltak. Mikor ez tudatosult benne, otthagyta az együttest. Ezt megelőzően igen fiatalon, 14 éves korában befogadták egy Haraszti Miklós, Bayer Tamás, ifjú Révay által fémjelzett értelmiségi, ám utópisztikus, idealista bölcsész társaságba, ahol szintén a létező szocializmust akarták leváltani, és az ~igazit” megvalósítani. A Vízöntő uránuszi hatása mutatkozik meg abban is, hogy nagyon fontos számára egyedisége hangsúlyozása, hogy másoktól megkülönböztesse magát, elsősorban írásaiban.

Tárgyilagosan, korrekt módón, de kívülállással, felülemelkedettséggel szemléli környezetét, ez bizonyos elszigeteltséghez vezetett. Nem tartozik egyik irodalmi társaságba, egyetlen írói csoportosulásba sem, nincsenek író barátai. Harmonikus családi életet él, de baráti kapcsolatai a ~civil” szférából sincsenek. Az a két-három ember, akihez mélyebb barátság fűzte, előbb-utóbb elidegenedett tőle, mert terhes lett számukra az a morális igényesség, amellyel e barátság során állandóan szembesültek.

Már 19 éves korától rendszeresen közölték írásait. Tehetségét Örkény, Mándy és Gáll István fedezte fel. Hozzájuk atyai barátság fűzte. Mindig az idősebbek társaságát kereste. Ez asztrológiailag a Vízöntőben egyébként is meglévő szaturnuszi hatáson túl azzal magyarázható, hogy az egész képlet egyik meghatározó tényezője a Szaturnusz. A klasszikus és a kortárs irodalomban vannak példaképei, akiktől sokat tanult, gondolkodásmódjuk közel áll az övéhez. Az – elsősorban hazai - kortársak egy részének is tetszenek írásai. Irói kifejezésmódja mégis egyedi, egyikhez sem hasonlítható, és erre tudatos munkássága kezdetétől fogva törekedett. 

A születési uralkodó Merkúr az 5. házban, és az 5. Ház ura a Szaturnusz az I. házban, közel az Ascendenshez, szorosan összekapcsolja az e két ház által jelzett életterületet: kreatív energiáit és alkotó tevékenységét önérvényesítése eszközéül használja fel, sikeres szerelmi kapcsolataiban, három gyermekében is önkifejezését valósítja meg. Önérvényesítése, önkifejezése ugyanakkor az 5. házban lévő és a ház jelentésével analógiában álló Napja célját, kreatív énje kibontakozását, önmegvalósítását segíti elő.

A hármas együttállás azonos elemű, harmonikus fényszögkapcsolatban, trigonban van a Holddal és a Marssal.

A Holddal való összhang azt jelzi, hogy érzelmei, tudatalatti késztetései, vágyai támogatják tudatos céljai elérésében. Akkor érzi jól magát, akkor szilárd az önbizalma, ha kreatív energiáit e célok elérésére fordítja. 

A Hold, amely tudatalattinkban az elmúlt életek során rögzült érzelmi és viselkedési mintákat, vágyódásainkat és spontán reagálásainkat jelképezi, az Ikrek jegyében a X. házban tartózkodik. Az Ikrek Holdú ember gyors, találékony reagálású, állandó kíváncsiság hajtja. Az új helyzetekhez való alkalmazkodáshoz elsősorban az eszét használja. Biztonságérzetét az veszélyeztetheti, ha szétaprózza érzelmeit. Ezek a Hold által jelzett energiák legerősebben a X. ház által jelzett területen - az anyagi szinten való cselekvés és az ezen alapuló karrier, hivatás és társadalmi elismertség területén - nyilvánulnak meg. Az uralmi kapcsolat (a ház ura az 5. Házban álló Merkúr) ezeket a megnyilvánulásokat összekapcsolja az 5. ház területével.

Az Ikrek Hold említett tulajdonságait Vámos Miklós elsősorban írói munkájában - mely egyúttal a hivatása is - és más, a magaskultúrához kapcsolódó tevékenységében hasznosítja (régebben az Ab Ovo Könyvkiadó, illetve Buda Stage színpad vezetője volt), ez által tudja kreatívitását, tehetségét mind jobban kibontakoztatni. Könyveinek és egyéb tevékenységeinek sikerei kivívták számára a társadalmi elismerést és biztosítják a kellő életszínvonalat. 

A Hold fényszögei közül kiemelt jelentőségű a Szaturnusztól kapott egzakt kvadrátja is. A Szaturnusz állandó önfegyelmezésre készteti, mert így érzi helyesnek viselkedését. Igyekszik visszafogni, megrendszabályozni az Ikrek Hold végtelen kíváncsiságát, és ez érzelmei elfojtásához vezethet. 

Önérvényesítésre való késztetését, kezdeményezőkészségét, testi, szexuális energiáit megjelenítő Mars a Mérleg jegyében, a 2. házban áll, harmonikus kapcsolatban a Nap- Vénusz-Jupiter együttállással, és az MC-vel.

Önérvényesítése során társaságkedvelő, együttműködő. Cselekedeteiben a szélsőségek kiegyensúlyozása vezérli. Határozottságára, testi energiájára jó hatással van, ha kielégítőek társas kapcsolatai, valamint ha kellemes esztétikai élmények érik. A lehetőségek túlzott mérlegelése azonban hátráltathatja döntéseiben, cselekedeteiben. 

A Mars harmonikus kapcsolata az 5. házban együttálló bolygókkal növeli életerejét, tettvágyát. Szeretetét dinamikusan, testi megnyilvánulásokkal fejezi ki. A vénuszi szeretetenergiák és a marsikus testi, szexuális energiák egymást erősítve szabadon áramolhatnak. A nőkkel való kapcsolatai sikeresek. Kétszer nősült. Első házasságának, mely 25 évig tartott, nagyobbik része szeretetben, harmóniában telt el. Ebből a kapcsolatból 1977-ben egy lánya született. Jelenleg is boldog házasságban él, amelyből 2003-ban iker gyermekei születtek.

A Jupiterrel való együttműködése folyamatos önjobbításra és mások megjobbítására készteti. Önérvényesítő erejét, bátorságát, kezdeményezőkészségét a 2. ház által jelzett területen, azaz anyagi biztonsága megteremtésének érdekében tudja legközvetlenebbül kinyilvánítani.

Fontos személyiségalkotó része az Ascendens, amely megmutatja, hogy spontán módon hogyan nyilvánul meg a világban és mások milyennek látják, a Szűz jegyében található, 5 fokra az I. házas Szaturnusztól, a Bak jegyében álló Merkúr uralma alatt. Spontán megnyilvánulásait a Szűz segítőkészsége, tisztaság- és rendszeretete, jó elemzőkészsége mellett a Bak céltudatossága, szívóssága, valamint negatívizmusra és elfojtásra való hajlama is jellemzi. Az Ascendens és a Nap jegyének elemi összeférhetetlensége alátámasztja a horoszkóp fő témájából adódó feladatot: a föld és levegő energia összehangolását a jegyek között, az uránuszi és szaturnuszi energia integrálását a Vízöntő jegyen belül.

Félix Iván